تحلیل رفتار متقابل (Transactional Analysis) که بطور مخفف TA خوانده می شود یک نظریه در روانشناسی اجتماعی است که در سال 1950 توسط روان پزشک کانادایی به نام اریک برن Eric Berne پایه گذاری شده است و با توجه به این نظریه کارگاه هایی برگزار میشود که به کارگاه TA معروف هستند.

این تئوری به لحاظ کاربرد راحت آن در حل مشکلات احساسی و رفتاری، به شدت مورد قبول جامعه روان‌شناسی قرار گرفته و در زمینه های مختلفی مورد استفاده افراد قرار می گیرد.

این تئوری به مطالعه ی چگونگی تعامل و ارتباط میان افراد می پردازد، استفاده از این تکنیک باعث می شود بسیاری از مشکلات در روابط فیمابین افراد شناسایی و حل گردد.

در تحلیل رفتارهای متقابل با تشخیص این که فرد با کدام حالت «خود» با دیگری رفتار می‌کند می‌توان رفتارهای بعدی او را پیش بینی کرد.