test

توضیحات

این دوره برای چه کسانی مفید است؟

 • اگر رابطه شما در معرض خطر است و می خواهید آن را نجات دهید.
 • اگر سردرگم هستید که چرا با همسرتان رابطه خوبی ندارید و چگونه می توانید رابطه خوبی با همسر خود برقرار کنید.
 • از خود می پرسید که راز و رمز رابطه خوب چیست و چگونه می توان به قلب همسرم نفوذ کنم؟
 •  باوجودی که می خواهید پایبند به همسرتان باشید اما وسوسه ها نمی گذارد(ببخشید اینو گفتم)
 •  دعواهای و رنجش زیاد دارید و نمی توانید آنها را نادیده بگیرید.
 •  احساس می کنید یک جای کار می لنگد اما نمی دانید کجا
 • احساس می کنید همسر شما با شما سرجنگ دارد و نمی دانید چه کنید
 • احساس می کنید همسر شما بی اعتناست و نمی دانید چرا.
 • خودتان یا همسرتان کنترلگر است.
 • خودتان یا همسرتان پرخاشگر است.
 •  مردد هستید که رابطه خود را با همسرتان ادامه بدهید یا خیر؟
 •  نمی دانید باعث و بانی مشکلاتی که در روابط شما وجود دارد همسر شماست یا شما؟
 •  می خواهید وارد رابطه شوید یا ازدواج کنید ولی زیاد مطمئن نیستید
 •  بارها وارد رابطه شده اید اما به هر دلیلی کار به جدایی کشیده شده است و نمی دانید مشکل از کجا بود؟
 • می خواهید تفاوتهای فردی و ویژگی های شخصیتی خود و همسرتان را بیشتر و دقیق تر بشناسید.